Brendel & Associates
picture

Brendel & Associates cung cấp các dịch vụ thuộc các lĩnh vực bao gồm:

Doanh nghiệp
Lao động và Sử dụng lao động
Hợp đồng Việt Nam và Quốc tế & Luật Thương mại
Ngân hàng & Tài chính
Thuế
Kế toán

DOANH NGHIỆP, ĐẶC BIỆT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Brendel & Associates cung cấp một phạm vi rộng các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp đến nhiều khách hàng quốc tế, từ giai đoạn thâm nhập thị trường đến việc mở rộng và tái cơ cấu công ty đã được thành lập. Đội ngũ nhân viên thường xuyên tư vấn khách hàng việc thành lập và phát triển các khoản đầu tư chiến lược tại Việt Nam và xét về khía cạnh này, kiến thức chuyên môn đặc thù đã được phát triển trong việc tư vấn các nhà đầu tư quốc tế trong phạm vi rộng lớn của các ngành như ngân hàng, vận tải, bán lẻ, sản xuất, năng lượng tái chế. Ngoài các khía cạnh pháp lý của việc thành lập một công ty được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, Brendel & Associates còn cung cấp sự hướng dẫn kinh nghiệm qua mọi rào cản thực tế và hành chính khi thành lập và phát triển một công ty được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Việt Nam. Đối với sự tư vấn doanh nghiệp phức tạp hơn trong giai đoạn tiếp theo, Brendel & Associates có thể dựa trên các thành tích trong quá khứ của mình để hỗ trợ khách hàng trong việc tái cơ cấu hoạt động hiện thời tại Việt Nam bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi các thủ tục Mua bán & Sáp nhập.